Ordenances de repartiment i asignacions

El sistema de distribució de la Font de Quart és bastant antic. Les primeres referències documentals daten de mitjan segle XV. Es tracta d’un sistema de distribució que es fonamenta en partidors d’aigua contínua, típicament hispanomusulmans, sobre els quals s’ha creat un sistema mixt on es combinen uns braçals amb aigua contínua i d’altres sotmesos a un tandeig establert a partir de referències temporals fixes (dies concrets de la setmana, del mes o, fins i tot, de l’any) o amb torns de periodicitat determinada, que en tots els casos es basen en mesures de temps solar.

Existeixen les “Ordenances per al règim i govern de les aigües de Font de Quart de les Valls aprovades per l’Excm. Sr. Governador Civil de la Província en Decret de 29 setembre 1854 “. En elles queda descrita la divisió prevista dels cabals i l’organització dels torns i tandes.

Descarregar Ordenances

Foto 9

 

Quart 8,898%
A. Setí 1 fila cada 7 dies (5 en 5 setmanes) 2,857%
A. Setí 4 recotxes cada setí 2,857%
A. Juagadora 6 filas en 3 torns en 5 setmanes 3,184%
Benifairó de les Valls 20,871%
A. Setí 2 recotxes cada setí 1,429%
A. Setí 3 filas en 3 torns 1,529%
A. Juagadora 5 dies de Setí 17,760%
Quartell 15,557%
A. Jugadora-El Roll 12 dies Quartell 6,367%
A. Jugadora-Faura-Benifairó – A. Blanca Recotxa sistar i roll 1,487%
A. Jugadora-Faura-Benifairó – A. Blanca Recotxa Santa Coloma i Quartell 2,788%
A. Jugadora-Faura-Benifairó – A. Blanca Alqueria Blanca 2,960%
A. Benavites-Almenara l’Arap 1,386%
A. Benavites-Almenara l’Arap 0,119%
Faura 19,576%
A. Jugadora 5 días de Setí 4,776%
A. Faura - 14,801%
Benavites 15,490%
A. Benavites Dotació fila i recotxa 15,490%
Almenara 19,698%
A. Almenara Fila completa 17,594%
A. Almenara Fila doble 5 dies al mes 2,104%