Gestió eficient dels recursos de reg

Els cabals procedents d’aquest manantial estan sotmesos al règim de pluges anual i presenten oscil·lacions al llarg de l’any, molt acusades depenent de cada estació, i també oscil·lacions interanuals segons el desenvolupament dels cicles climàtics. La variabilitat de cabals ha generat tradicionalment problemes de quantitat i qualitat en el subministrament de les seues demandes hídriques, en particular en el període estival i amb motiu de cicles de sequera prolongats.

La gran variabilitat en els recursos hídrics de la Font ha fet necessari el subministrament complementari amb aigües subterrànies procedents de pous que s’han construït a la zona i que han permés l’aprofitament de nous recursos hídrics.

Amb totes aquestes concessions, s’ha tramat un sistema de gestió de recursos alternatius, complementaris, a tota la zona de la Vall de Segó, que ha permés l’adequat subministrament a les poblacions i als cultius, que originàriament tenien com a única font de proveïment la deu de la Font de Quart. La modernització del regadiu, en les últimes dècades, ha permés, a més crear noves infraestructures per a la regulació, emmagatzematge i distribució, que han millorat considerablement la gestió d’aquests recursos.