Patrimoni Natural

La llacuna de la Font de Quart va haver d´incloure en el seu origen espècies autòctones de flora i fauna pròpies d’hàbitats aquàtics d’aigua dolça, si bé, actualment, han desaparegut.

Per contra, el major exponent actual resulta la Marjal d´Almenara, un espai protegit que s’extén per una superfície de 1.500 hectàrees i abasteix quatre municipis (Moncofa, Xilxes, la Llosa, Almenara) de la comarca de la Plana Baixa (Castelló) i tres (Sagunt, Benavites, Quartell) del Camp de Morvedre (València) . Aquesta és una zona de gran interés ambiental, amb una important biodiversitat natural, que està inclosa en el Catàleg de Zones Humides aprovat el 10 de setembre de 2002 pel Govern Valencià i forma part com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i zona ZEPA (zona d’especial protecció d’aus), de la Xarxa Natura 2000.

Entre els hàbitats que es poden identificar a dintre de la Marjal inclosos en la Directiva Hábitats 92/43/CEE trobem: 1% 1150 Llacunes, 6% 1410 Pastius salins mediterranis (Juncetalia maritimi), 2% 1420 Matolls halòfils mediterranis i termoatlàntics (Arthrocnemetalia fructicosae), 10% 1510 Estepes salines (Limonietalia), 1% 2110 Dunes mòbils amb vegetació embrionària, 1% 2120 Dunes mòbils de litoral amb Ammophila arenaria (dunes blanques), 1% 2210 Dunes fixes de litoral del Crucianellion maritimae, 15% 3150 Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hydrocharition, 2% 6420 Prats mediterranis d’herbes altes i juncs (Molinion-Holoschoenion), 5% 6430 Megafòrbia èutrofa, 18% 7210 Torberes calcàries de Cladium mariscus i Carex davalliana.

Quant a les espècies, es té constància de la presència de les aus Tachybaptus ruficollis, Ixobrychus minutus, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Ardea cinerea, Anas crecca, Anas platyrhynchos > 50 p > 300 i, Anas clypeata > 500 i, Netta rufina > 500 i, Aythya ferina > 500 i, Aythya nyroca, Circus aeruginosus 1-5 i, Porphyrio porphyrio 6-10 p, Fulica atra > 50 p, Himantopus himantopus, Glareola pratincola, Charadrius dubius, Charadrius alexandrinus, Chlidonias hybridus, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Acrocephalus melanopogon i Sylvia undata.

Quant a les poblacions de tortugues, esta zona humida alberga poblacions d’Emys orbicularis (població estimada entre 102-172 exemplars), així com algun exemplar dispers de Mauremys leprosa.

Compta amb abundant aigua de molt bona qualitat. Conté més del 2% de l’hàbitat de torberes de canyissos bàsics, així com una gran diversitat d’hàbitats propis de zones humides. Molt important per a aus aquàtiques, especialment la camallonga i el fumarell carablanc. Les mencionades obres de restauració natural escomeses recentment permetran la millora de l’estatus poblacional de multitud d’espècies d’aus palustres i la tortuga europea, que s’espera constatar en un futur immediat.

Foto 5

Foto 6